Obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY
Smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem areálu Barešův ranč, kterým je Jaroslav Bareš, Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou, IČ: 41231627, DIČ: CZ5605291593 (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského  zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.

2. CENY A JEJICH ZMĚNY
Ceny za ubytování a další případné služby jsou uvedeny na internetových stránkách www.baresuvranc.cz.
Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce.

3. PLATBA ZÁLOHY A DOPLATKU ZA UBYTOVÁNÍ
Jakmile zákazník provede rezervaci ubytování, je nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 80% z celkové ceny pobytu. Ubytovatel zašle zákazníkovi na email potvrzení rezervace současně se zálohovou fakturou, s Obchodními podmínkami se zákazník seznámí na našem webu, popř. na je vyžádání zašleme. Pokud zákazník neuhradí zálohovou fakturu v termínu splatnosti, ubytovatel má právo rezervaci zrušit. Doplatek se hradí na místě při příjezdu na pobyt. Zákazník při úhradě doplatku obdrží finální daňový doklad.

4. VRATNÁ KAUCE
Ubytovatel požaduje vratnou kauci ve výši 500 Kč na jednu chatku, která je splatná v hotovosti při nástupu na pobyt. Kauce slouží jako záloha na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených částí inventáře či jiné škody. Vrácená kauce může být snížena ubytovatelem i v případě hrubého porušení ubytovacího řádu např. porušení zákazu kouření v objektu. V případě vyšší škody je ubytovaný povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Kauce bude vrácena při ukončení pobytu v hotovosti.

5. ZRUŠENÍ POBYTU ZÁKAZNÍKEM
Zákazník je oprávněn zrušit objednaný pobyt kdykoliv před nastoupením pobytu. Objednaný pobyt je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která pobyt objednávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zákazníkem emailem ubytovateli. Zákazníkovi budou v případě zrušení objednaného pobytu účtovány následující stornopoplatky:
30 dní před datem nástupu na pobyt a více je stornopoplatek 30 % z celkové ceny
29 – 14 dní před datem nástupu na pobyt 50 % z celkové ceny za ubytování
13 – 8 dní před datem nástupu na pobyt 80 % z celkové ceny za ubytování
7 – 1 den před datem nástupu na pobyt 100% z celkové ceny za ubytování
Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zákazníkovi tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.
Vyúčtování storna a případné vrácení zákazníkem uhrazené částky snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 14 dnů od doručení klientem podepsaného dobropisu. Dobropis s vyúčtováním storna ubytovatel zasílá na emailový kontakt zákazníka do 10 dnů po provedení storna zákazníkem. Povinností zákazníka je zaslat originál podepsaného dobropisu na adresu Barešův ranč, 503 62 Lužec nad Cidlinou 247. Storno ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe na objednaný termín náhradníka, finanční vyrovnání si mezi sebou sjednají zákazník s náhradníkem.

6. ZRUŠENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE
Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, nastanou-li nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané ubytování neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Správce (Jaroslav Bareš – Barešův ranč, Lužec nad Cidlinou 247, PSČ 503 62, IČO 41231627) je oprávněn zpracovávat osobní údaje: Jméno a příjmení, Název společnost, IČ, e-mail, telefon pro plnění uzavření smlouvy, newsletteru s nabídkami a pro vnitřní potřeby Správce. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese recepce@baresuvranc.cz.

8. PLATNOST
Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na pobyt.

Lužec nad Cidlinou dne 1.5.2018