Provozní a ubytovací řád

Provozovatel:
Jaroslav Bareš, Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou,
IČO: 41231627, DIČ: CZ5605291593
Odpovědná osoba: Jaroslav Bareš

Zákazník uhrazením zálohové faktury nebo celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád a Obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

PŘÍJEZD

 • Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 14 hod. do 16 hod. nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.
 • Hosté budou ubytováni po předložení platného dokladu totožnosti na recepci.
 • Při příjezdu host uhradí doplatek ceny, která byla stanovena při rezervaci (hotově nebo platební kartou).
 • Při příjezdu host složí vratnou kauci ve výši 500 Kč jako zálohu na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených částí inventáře či jiné škody. Kauce bude vrácena při ukončení pobytu v hotovosti.
 • Host obdrží klíče od chatky, elektrický ovladač od vjezdové závory a v letních měsících identifikační pásku pro vstup do venkovního bazénu.
 • Má se za to, že host přebírá chatku bez závad.  Má-li ubytování vadu, je zákazník povinen ji vytknout včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví na recepci areálu, aby mohla být sjednána okamžitá náprava, popř. provést reklamaci  s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Pověřený zástupce areálu Barešův ranč je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace (včetně data a způsobu vyřízení), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zákazník má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka.
  V případě, že dojde mezi zákazníkem a ubytovatelem ke vzniku sporu o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz  Web: adr.coi.cz
  Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http.//ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Ubytování domácího zvířete v chatce není z hygienických důvodů možné.
 • Parkování je vyhrazeno přímo u chatky.

PO DOBU POBYTU

 • Hosté dodržují noční klid v době 22.00 – 6.00 hod.
 • Děti musí být v areálu pod dozorem dospělých (rodičů atd.) a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Ve všech prostorách chatky je přísný zákaz kouření, přestavování nebo vynášení nábytku ven z interiéru.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostorách chatky, tak v přilehlém okolí.
 • Odpad se třídí na sklo, plasty, papír a komunální odpad. Sběrné nádoby jsou na parkovišti u recepce.
 • Host nesmí provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace.
 • Jestliže host během pobytu poškodí inventář chaty, je povinen škodu nahlásit na recepci.
 • Host je vždy při odchodu z chatky povinen zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaném vozidle.
 • Psi nesmí v areálu volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni uklízet psí exkrementy a zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních hostů.
 • Do restaurace a do prostor bazénu je vstup psů zakázán.
 • V celém areálu je pitná voda.
 • Zákaz koupání v rybníku.
 • Koupání v bazénu na vlastní nebezpečí, zákaz skákání do bazénu.
 • Přísný zákaz nošení jídla a nealkoholických (i alkoholických) nápojů ve skle k bazénu.
 • Rozdělávání ohně v indiánském stanu je možné pouze pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

ODJEZD

 • Host je povinen předat chatku v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Nepředá-li host chatku zpět provozovateli a neodevzdá-li klíče na recepci do 10 hod., bude mu účtována cena za další den pobytu.
 • Host je povinen chatku uklidit, dát všechny věci na své místo, umýt nádobí, uklidit lednici a vynést odpadkový koš. Chatka musí být předána zpět ve stejném stavu jako při převzetí při příjezdu.
 • V den odjezdu host vyzve recepční ke kontrole stavu chatky.
 • Recepční provede kontrolu stavu chatky a převezme klíče od chatky a elektrický ovladač od vjezdové závory
 • V případě, že bude při kontrole zjištěno, že došlo ke ztrátě nebo zničení vybavení, výše škody bude odečtena ze složené kauce. V případě vyšší škody je host povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši (např. ztráta klíčů od chatky a elektrického ovladače od vjezdové závory je zpoplatněna cenou 1.000 Kč).
 • Požádá-li host o prodloužení pobytu, může být ubytování v jiné chatce, než ve které byl ubytován původně.

OSTATNÍ

 • Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními Ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je. Host je srozuměn s tím, že v areálu je kamerový systém se záznamem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v nutných případech vstoupit do chatky během pobytu.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chatky, dále za peníze a cenné věci. Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, zamykejte proto vždy hlavní vchod a zavírejte okna.
 • Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za škody způsobené živelnými událostmi.
 • Každý host je povinen dodržovat Požární směrnici (uložena v chatce) a neprodleně ohlásit provozovateli chatky či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.
 • Porušuje-li host i přes výstrahu hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, může provozovatel hosta vykázat bez náhrady.
 • Při nedodržení Ubytovacího a provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
 • Tento Ubytovací a provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 6. 2016.