Provozní a ubytovací řád

Provozovatel:
Jaroslav Bareš, Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou,
IČO: 41231627, DIČ: CZ5605291593
Odpovědná osoba: Jaroslav Bareš

Zákazník uhrazením zálohové faktury nebo celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád a Obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

PŘÍJEZD

 • Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 14 hod. do 18 hod. nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.
 • Hosté budou ubytováni po předložení platného dokladu totožnosti na recepci.
 • Při příjezdu host uhradí doplatek ceny, která byla stanovena při rezervaci (hotově nebo platební kartou).
 • Při příjezdu host složí vratnou kauci ve výši 500 Kč jako zálohu na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených částí inventáře či jiné škody. Kauce bude vrácena při ukončení pobytu v hotovosti.
 • Host obdrží klíče od chatky, elektrický ovladač od vjezdové závory a v letních měsících identifikační pásku pro vstup do venkovního bazénu.
 • Má se za to, že host přebírá chatku bez závad. Případné závady je host povinen neprodleně oznámit na recepci.
 • Ubytování domácího zvířete v chatce není z hygienických důvodů možné.
 • Parkování je vyhrazeno přímo u chatky.

PO DOBU POBYTU

 • Hosté dodržují noční klid v době 22.00 – 6.00 hod.
 • Děti musí být v areálu pod dozorem dospělých (rodičů atd.) a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Ve všech prostorách chatky je přísný zákaz kouření, přestavování nebo vynášení nábytku ven z interiéru.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostorách chatky, tak v přilehlém okolí.
 • Odpad se třídí na sklo, plasty, papír a komunální odpad. Sběrné nádoby jsou na parkovišti u recepce.
 • Host nesmí provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace.
 • Vzniklé závady je host povinen neprodleně nahlásit na recepci.
 • Host je vždy při odchodu z chatky povinen zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaném vozidle.
 • Psi nesmí v areálu volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni uklízet psí exkrementy a zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních hostů.
 • Do restaurace a do prostor bazénu je vstup psů zakázán.
 • V celém areálu je pitná voda.
 • Zákaz koupání v rybníku.
 • Koupání v bazénu na vlastní nebezpečí, zákaz skákání do bazénu.
 • Přísný zákaz nošení jídla a nealkoholických (i alkoholických) nápojů ve skle k bazénu.
 • Rozdělávání ohně v indiánském stanu je možné pouze pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

ODJEZD

 • Host je povinen předat chatku v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Nepředá-li host chatku zpět provozovateli a neodevzdá-li klíče na recepci do 10 hod., bude mu účtována cena za další den pobytu.
 • Host je povinen chatku uklidit, dát všechny věci na své místo, umýt nádobí, uklidit lednici a vynést odpadkový koš. Chatka musí být předána zpět ve stejném stavu jako při převzetí při příjezdu.
 • V den odjezdu host vyzve recepční ke kontrole stavu chatky.
 • Recepční provede kontrolu stavu chatky a převezme klíče od chatky a elektrický ovladač od vjezdové závory
 • V případě, že bude při kontrole zjištěno, že došlo ke ztrátě nebo zničení vybavení, výše škody bude odečtena ze složené kauce. V případě vyšší škody je host povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši (např. ztráta klíčů od chatky a elektrického ovladače od vjezdové závory je zpoplatněna cenou 1.000 Kč).
 • Požádá-li host o prodloužení pobytu, může být ubytování v jiné chatce, než ve které byl ubytován původně.

OSTATNÍ

 • Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními Ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je. Host je srozuměn s tím, že v areálu je kamerový systém se záznamem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v nutných případech vstoupit do chatky během pobytu.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chatky, dále za peníze a cenné věci. Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, zamykejte proto vždy hlavní vchod a zavírejte okna.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů, a proto nenese při běžném provozu zodpovědnost za jejich zdraví.
 • Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za škody způsobené živelnými událostmi.
 • Každý host je povinen dodržovat Požární směrnici (uložena v chatce) a neprodleně ohlásit provozovateli chatky či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.
 • Porušuje-li host i přes výstrahu hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, může provozovatel hosta vykázat bez náhrady.
 • Při nedodržení Ubytovacího a provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
 • Tento Ubytovací a provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 6. 2016.